Türk Dünyası Akademik Bakış

Türk Dünyası Akademik Bakış Dergisi (E-ISSN: 2791-8270), 2021 yılında yayın hayatına başlamış olan uluslararası, hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. Dergi Akademik Yorum platformu altında ve Prof. Dr. Mehmet YÜCE editörlüğündedir. Türk Dünyası Akademik Bakış, Türk Dünyası Araştırma Vakfı (TDAV) tarafından desteklenen ve açık erişim ilkesine sıkı sıkıya bağlı bir dergidir. Dergi 6 aylık dönemler halinde yılda 2 kez (Güz/Bahar) sadece elektronik olarak yayınlanmaktır. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin açık erişim politikasına bağlıdır ve COPE  tarafından yayın sürecinin tüm bileşenlerine ilişkin olarak belirlenen etik ilkeleri benimsemektedir. Ayrıca Creative Commons  (CC BY)  lisansı altında yayınlanan elektronik ve açık erişimli bir dergidir. Türk Dünyası Akademik Bakış (TDAB) dergisi yayım politikası gereğince derginin kendisi başta olmak üzere yayıma hazır her bir makale için DOI numarası almaktadır.

Dergimiz tüm aşamaları tamamen ücretsiz bir dergi olup sosyal bilimler alanı ile ilgili tüm konuları kapsamına almaktadır. TDAB dergisine gönderilecek yazılar yayımcılık ilkeleri ve dergi yazım kuralları ile uyumlu olmalıdır.

Yeni sayılarımızda yayımlanmak üzere makale kabulü devam etmektedir. 

Editor(s)

Prof. Dr. Mehmet YÜCE

Editorial Assistants

Arş. Gör. Muhammed ÇELİK

Proje Asist. Nilay AKBULUT

Bursa

31.05.2021

Generic File  | Cover  | Table of contents  | Issue Full File

Hatice DAYAR Fatma ALKAN  
Belediyelerde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemenin Uygulanabilirliğine Yönelik Nitel Analiz: Eskişehir İli Örneği
 1, Pp,1- 38

Qualitative Analysis of the Applicability of Gender Responsive Budgeting in Municipalities: The Case of Eskişehir Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.18
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emine TAŞ Emine Taş  
Kırgız Türklerinin Sözlü Anlatılarında Aldatma Motifi Bağlamında Kadın Tipleri
 1, Pp,39- 69

Women's Types in the Context of Deception/Evil in the Oral Narratives of the Kyrgyz Turks Turks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.19
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Turan DEMİR Hasan DEMİR  
Atasözleri ile Mitolojik Düşüncenin İlgisi Bakımından Türk Kültüründe Bazı Hayvanlar
 1, Pp,70- 89

Some Animals in Turkish Culture on the Base of Proverbs and Mythological Thinking
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.17
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Esra MEŞELİ  
Yeşilçam Sinemasındaki Baba Tipinin Atalar Kültü Bağlamında İncelenmesi
 1, Pp,90- 109

An Investigation of the Father Type in Yeşilçam Cinema in the Context of the Cult of the Ancestors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.16
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Sine Elif ARIKAN  
Halk Korkusu Bağlamında Türk Korku Sineması Üzerine Bir İnceleme
 1, Pp,110- 124

A Study on Turkish Horror Cinema in the Context of Folk Horror
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.13
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |