Akademik Bakış Dergisi

Akademik Bakış, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı bünyesinde araştırma ve derleme çalışmalarını öncelikli olarak Türkçe ve Türk Lehçeleri olmakla birlikte diğer dillerde yayınlayan uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisi olarak 2004 yılından beri yayın hayatını e- dergi olarak sürdürmektedir. Bu dergi, tarihi, kültürü, dili, örfü, âdeti, töresi bir olan Türk Dünyası’na yönelik Sosyal Bilimler alanında yapılan akademik araştırmaları, incelemeleri ve çalışmaları bir araya getirmeyi hedeflemekle birlikte konu yelpazemiz sadece Türk Dünyası ile sınırlı tutulmamakta olup sosyal bilimler alanına giren her konudaki özgün ve bilimsel yazılar sunmak için disiplinler arası bir bilimsel yayın ortamı sunmaktadır.

 

 

Editor(s)

Prof. Dr. Mehmet Yüce

Editorial Assistants

Araş. Gör. Muhammed Çelik

Prj. Asist. Nilay Akbulut 

Bursa

10.12.2021

Generic File  | Cover  | Table of contents  | Issue Full File

Mehmet YÜCE  
Özbekistan’ın Ekonomik Yapısı ve Türkiye ile Ekonomik İlişkilerinin Gelişimi
 76, Pp,1- 13

Uzbekıstan's Economic Structure and Development of Economic Relations with Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.65
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Muhammed ÇELİK  
Türk Vergi Hukukunda Vergilendirme Yetkisinin Hukuki Güvenlik İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi
 76, Pp,14- 34

The Evaluation of Taxation Authority in Turkish Tax Law in The Context of The Principle of Legal Security
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.61
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nilay Akbulut  
Harcamalar Üzerinden Alınan Vergilerde ve Vergi Usul Kanunu’nda Vergi Planlaması
 76, Pp,35- 49

Tax Planning in Expenditure Taxes and Tax Procedural Law
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.59
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Esma Yıldız Gülümser Gültekin Akduman, Merve Şepitci Sarıbaş  
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Siverek İlçesi Örneği)
 76, Pp,50- 75

Investigation of Pre-School Teachers' Organizational Socialization Levels According to Some Variables (Siverek District Example)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.62
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |