Türk Dünyası Akademik Bakış

Türk Dünyası Akademik Bakış Dergisi (E-ISSN: 2791-8270), 2021 yılında yayın hayatına başlamış olan uluslararası, hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. Dergi Akademik Yorum platformu altında ve Prof. Dr. Mehmet YÜCE editörlüğündedir. Türk Dünyası Akademik Bakış, Türk Dünyası Araştırma Vakfı (TDAV) tarafından desteklenen ve açık erişim ilkesine sıkı sıkıya bağlı bir dergidir. Dergi 6 aylık dönemler halinde yılda 2 kez (Güz/Bahar) sadece elektronik olarak yayınlanmaktır. Dergimiz Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin açık erişim politikasına bağlıdır ve COPE  tarafından yayın sürecinin tüm bileşenlerine ilişkin olarak belirlenen etik ilkeleri benimsemektedir. Ayrıca Creative Commons  (CC BY)  lisansı altında yayınlanan elektronik ve açık erişimli bir dergidir. Türk Dünyası Akademik Bakış (TDAB) dergisi yayım politikası gereğince derginin kendisi başta olmak üzere yayıma hazır her bir makale için DOI numarası almaktadır.

Dergimiz tüm aşamaları tamamen ücretsiz bir dergi olup sosyal bilimler alanı ile ilgili tüm konuları kapsamına almaktadır. TDAB dergisine gönderilecek yazılar yayımcılık ilkeleri ve dergi yazım kuralları ile uyumlu olmalıdır.

                        Yeni sayılarımızda yayımlanmak üzere makale kabulü devam etmektedir. 

Editor(s)

Prof. Dr. Mehmet YÜCE

Editorial Assistants

Arş. Gör. Muhammed ÇELİK

Bursa

30.11.2021

Generic File  | Cover  | Table of contents  | Issue Full File

Mehmet ÇERİBAŞ  
Kırgız Akın (Halk Şairi) ve Manasçısı Bayımbet Abdırakman Uulu (Togolok Moldo)
 2, Pp,1- 19

Kyrgyz Akın (Folk Poet) and Its Manascı Bayımbet Abdırakman Uulu (Togolok Moldo)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.69
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erdi ERBEDEN  
Özbek İcadkâr Destancı Ergeş Cumanbulbul Oğli
 2, Pp,20- 44

Uzbek Inventor Epic Teller Ergeş Cumanbulbul Oğli
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.57
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Emine TAŞ  
Elektronik Kültür Ortamında Kutsal Bayramlar ve Bu Kutsal Bayramlarda Yapılan Kutlamalardaki Folklorik Unsurlar
 2, Pp,45- 82

Sacred Holidays In Electronic Cultural Environment and Folchloric Elements In Celebrations On These Sacred Holidays
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.63
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nadira TURDUBAI KYZY  
Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Görülen Oykonimik (Orunadcıl) Terimler Üzerine Bir İnceleme
 2, Pp,83- 99

A Study of Oikonymic Terms in Dîvânu Lugâti’t-Türk
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.66
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yasemin SÖĞÜT  
Dede Korkut Kitabı Bağlamında “Karga-”Tan “Karga+”Ya
 2, Pp,100- 112

From “Damn” to “Crow” In The Context Book of Dede Korkut
Doi Number :http://dx.doi.org/10.52703/ay.21
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |