Özet


MALE STUDENTS LIVING IN ANKARA ON ATHERICURY

Doğumla birlikte bireyler, kadın-erkek cinsiyetinin biyolojik yönden farklı oluşlarının yanı sıra, sosyalizasyon süreci içinde toplumsal olarak farklı rollerle de donatılır. Bu roller, ataerkillik gibi sistemler ile tekrar tekrar kendini inşa eder. Ataerkil sistem içinde öğretilen toplumsal cinsiyet rolleri hegemonik erkeklik algısı ile bireyler tarafından farkında olmadan içselleştirilir. Birey, toplum içinde kendini her ne kadar rasyonel bir varlık olarak görüp bu süreci kabul etmese de içinde yaşadığı toplumun sosyalizasyon sürecinde bağlı olduğu aile yapısı, ailesinin veya kendisinin ait olduğu toplumsal çevresi, statüsü, sosyo-kültürel seviyesi, dini, etnik kökeni ve benzer değişkenler ile farkında olmadan içselleştirdiği rolleri oynar. Toplumsal cinsiyet rollerinin oluşumunda etkili olduğunu varsaydığımız bu değişkenler, örneklem grubunu etkilemektedir. Bu rollerle oluşan algılar, örneklem grubu olan üniversite öğrencilerinin gelecek beklentisine yön verip düşüncelerini şekillendirmekte ve ayrıca öğrenim gördükleri bilim dallarında bu beklentilerin farklılaşmasında önemli bir husus teşkil edebilmektedir. Araştırma için Ankara’da yaşayan erkek öğrencilerden Edebiyat, Mühendislik ve Güzel Sanatlar fakültelerinin seçilme nedeni, bireylerin kültürel algıları ile toplumsal cinsiyet rollerinin pratiklenmesinde fakülteler arasında bir farklılaşma yaşanıp yaşanmadığının merak edilmesidir. Bu bağlamda, farklı fakültelerdeki erkek öğrencilerin ataerkilliğe bakışı ve üstlerinde hissettikleri hegemonik erkekliğin baskısı araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Ankara’da yaşayan erkek öğrencilerin ataerkilliğe, ataerkil sistemin ürettiği toplumsal cinsiyet rollerine bakış açısını ortaya koymaktır. Aynı zamanda bu cinsiyet rollerinin yarattığı hegemonik erkekliğin nasıl algılandığı incelenirken, kişilerin bunları yeniden üretmesinin ardında yatan toplumsal dinamikler araştırılacaktır.Anahtar Kelimeler

ataerkil sistem, toplumsal cinsiyet, hegemonik erkeklik, sosyalizasyon, biyolojik cinsiyet


Reference